Thursday, December 13, 2012

Contoh Soal SKI (sejarah kebudayaan Islam) MTs kelas 71
kata sejarah atau "tarikh" memiliki arti

A.
perilaku

B.
kebiasaan

C.
silsilah

D.
kehidupan

E.
cerita2
sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran atau akal budi manusia disebut

A.
peninggalan

B.
kebiasaan

C.
kebudayaan

D.
pusaka

E.
karangan3
untuk mengetahui asal-usul atau silsilah bangsa/negara tertentu kita harus membaca buku

A.
pelajaran agama

B.
dongeng-dongeng

C.
sejarah

D.
sosiologi

E.
geografi4
tempat untuk meletakkan peninggalan masa lalu yang memiliki nilai sejarah ialah

A.
perpustakaan

B.
gudang

C.
pabrik

D.
museum

E.
masjid5
keadaan masyarakat Makkah sebelum nabi Muhammad saw disebut

A.
Quraisy

B.
arabiah

C.
jahiliyah

D.
salafiyah

E.
kafirin6
yang pertama kali membenarkan kerasulan Muhammad dari golongan dewasa ialah

A.
abu bakar siddiq

B.
umar bin khotthob

C.
utsman bin affan

D.
ali bin abi tholib

E.
siti 'Aisyah7
orang mu'min yang berhijrah dari makah ke madinah disebut

A.
kaum anshor

B.
kaum beriman

C.
kaum muhajjirin

D.
kaum muslimin

E.
kaum kerabat8
sedangkan orang mu'min yang menerima kedatangan orang mu'min makah ialah

A.
kaum anshor

B.
kaum beriman

C.
kaum muhajjirin

D.
kaum muslimin

E.
kaum Quraisy9
contoh peninggalan kebudayaan islam yang berbentuk arsitektur ialah

A.
pedang, tombak, panah

B.
masjid

C.
buku-buku

D.
kuburan

E.
kitab kuning10
kitab suci umat nashrani ialah

A.
Al-Qur'an

B.
taurot

C.
injil

D.
zabur

E.
al-kitab11
tujuan utama Nabi Muhammad saw di utus ke dunia ialah

A.
berdakwah

B.
mendamaikan manusia

C.
menerangi alam semesta

D.
menyempurnakan akhlak manusia

E.
menyadarkan umat12
kebudayaan masyarakat jahiliyyah sebelum nabi Muhammad adalah sebagai berikut, kecuali

A.
berjudi

B.
mabuk-mabukan

C.
hidup damai

D.
bermusuhan

E.
bercerai berai13
langkah pertama yang dilakukan nabi Muhammad untuk menyelamatkan bangsa arab ialah

A.
meluruskan aqidah

B.
melarang perjudian

C.
melarang riba

D.
menyelamatkan budak

E.
meningkatkan perekonomian umat14
cara nabi berdakwah kepada masyarakat Makah mula-mula dilakukan dengan

A.
kekerasan

B.
terang-terangan

C.
sembunyi-sembunyi

D.
tegas

E.
tanpa kompromi15
Muhammad diutus menjadi Rasul pada usia

A.
25 tahun

B.
35 tahun

C.
40 tahun

D.
45 tahun

E.
50 tahun16
Nabi Muhammad saw menikahi siti Khadijah binti Khuwalid pada umurnya yang ke

A.
25 tahun

B.
35 tahun

C.
40 tahun

D.
45 tahun

E.
50 tahun17
adapun umur siti Khadijah pada waktu dinikahi nabi ialah

A.
25 tahun

B.
35 tahun

C.
40 tahun

D.
45 tahun

E.
50 tahun18
nama pembantu siti Khadijah yang menemani nabi berdagang ke negeri Syam ialah

A.
Abu Thalib

B.
Masruroh

C.
Anil Muntaharoh

D.
Maisyaroh

E.
Abdullah19
Nama paman nabi Muhammad saw ialah

A.
Abdul Muthalib

B.
Abu Sufyan

C.
Abu Thalib

D.
Abu ubaidah

E.
Al-Jarroh20
sebagai seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat kita harus mampu memberi

A.
pengaruh yang besar

B.
teladan yang baik

C.
harta yang banyak

D.
teguran yang keras

E.
penghidupan yang layak21
wilayah jazirah arab sebagian besarnya adalah

A.
padang rumput

B.
padang bebatuan

C.
padang pasir

D.
hutan belantara

E.
rawa-rawa22
keberhasilan nabi dan para sahabat dalam membangun dan menghadapi masyarakat Makah tidak lepas dari

A.
keberuntungan

B.
perjuangan yang berat

C.
kebetulan saja

D.
bantuan dari orang yahudi Makkah

E.
modal nekat23
wahyu yang pertama kali turun yaitu surah Al-'Alaq ayat 1-5 adalah anjuran untuk

A.
berdakwah

B.
bekerja keras

C.
beramal sholeh

D.
membaca dan menulis

E.
saling menasehati24
setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya secara sembunyi-sembunyi, nabi Muhammad saw, berda'wah kepada umatnya dengan cara

A.
terang-terangan

B.
keras

C.
sembunyi-sembunyi

D.
halus

E.
tegas25
nama lain kota Madinah ialah

A.
Maghrib

B.
Masyriq

C.
Yatsrib

D.
Yasir

E.
Thaif26
Sejak kecil nabi Muhammad sudah diajak oleh pamannya untuk ikut berdagang ke

A.
Basyroh

B.
Syam

C.
Mesir

D.
Cina

E.
Makkah27
Nabi Muhammad saw adalah seorang yang "siddiq" artinya

A.
Murah senyum

B.
hebat

C.
cerdas

D.
jujur

E.
berwibawa28
yang bukan termasuk sifat nabi Muhammad ialah

A.
siddiq

B.
amanah

C.
tabligh

D.
fitnah

E.
fathonah29
melihat peluang da'wah yang semangkin sempit di Makkah nabi Muhammad lalu berfikir untuk berhijrah ke

A.
Syam

B.
Yatsrib

C.
Thaif

D.
Makkah

E.
Iraq30
Nama ayah nabi Muhammad yang kuburannya terletak di kota Yastrib ialah

A.
Abdussalam

B.
Abdul Aziz

C.
Abdullah

D.
Abu Thalib

E.
Abdul Manaf31
Pembangunan bidang ekonomi di madinah dilakukan di sektor

A.
pertanian dan perkebunan

B.
pembuatan pabrik

C.
pembuatan senjata

D.
sarana transportasi

E.
angkatan perang32
Musuh utama Rosulullah dalam berda'wah di Makah ialah

A.
Abu Thalib

B.
Abu Sufyan

C.
Abu Jahal

D.
Abu Aswad

E.
Abu Naum33
salah satu komoditas masyarakat Madinah yang diperdagangkan ialah

A.
apel

B.
mangga

C.
kurma

D.
pisang

E.
delima34
sungguh pada diri Rosullullah terdapat sifat "Uswatun Hasanah" artinya

A.
orang yang baik

B.
pribadi yang cerdas

C.
pribadi yang sempurna

D.
teladan yang baik

E.
pantang menyerah35
kepercayaan bangsa arab jahiliyyah adalah sebagai berikut, kecuali

A.
menyembah Allah

B.
memyembah batu

C.
menyembah gunung

D.
menyembah berhala

E.
menyembah Latta dan Uzza36
salah satu kebudayaan bangsa arab jahiliyyah yang tidak mengenal pri kemanusiaan ialah

A.
berjudi

B.
mabuk-mabukan

C.
mengubur bayi hidup-hidup

D.
gemar bertengkar

E.
saling bermusuhan37
sikap yang dicontohkan nabi dalam berdakwah adalah

A.
keras dan kasar

B.
lemah lembut dan bijaksana

C.
memaksa

D.
sombong

E.
memperlihatkan kekuatan38
yang bukan termasuk nama kholifah khulafaurrosyidin berikut ini ialah

A.
abu bakar siddiq

B.
umar bin abdul aziz

C.
utsman bin affan

D.
ali bin abi tholib

E.
umar bin khotthob39
perang yang terjadi antara kholifah Ali dan Mu'awiyah ialah

A.
perang badar

B.
perang jamal

C.
perang uhud

D.
perang siffin

E.
perang khandaq40
perang yang terjadi antara kholifah Ali melawan zubair, thalhah dan 'aisyah ialah

A.
perang badar

B.
perang jamal

C.
perang uhud

D.
perang siffin

E.
perang tabukJawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar!
1
apa tujuan kita mempelajari sejarah islam ?
2
sebutkan dua tujuan diutusnya nabi Muhammad saw kepada manusia !
3
apa yang dilakukan Rosulullah untuk memajukan perekonomian masyarakat Madinah
4
sebutkan tiga saja prestasi-prestasi yang telah dicapai pada masa khulafaurrasyidin!
5
sebutkan dua warisan yang berharga yang ditinggalkan Rosulullah untuk membimbing umat!

No comments:

Post a Comment